Er mag wel een tandje bij op gebied van handhaving volgens de VVD

Gewoon zorgen dat we met z’n allen onze regels naleven. Dat was de dringende boodschap die de VVD-fractie aan de burgemeester tijdens de raadsvergadering heeft overgebracht. Te vaak worden we als raadsleden benaderd door burgers die van mening zijn dat regels niet worden nageleefd. Zeker als dat leidt tot overlast, dan moeten we dat niet willen. We hebben de regels om het samenleven met elkaar te regelen. Een motie die deze boodschap nog eens extra benadrukt, werd met een grote meerderheid aangenomen. We vertrouwen erop dat de burgemeester dan nu ook zijn woord houdt en er een tandje bij zet.

Het college van B&W moet wettelijke taken op het gebied van handhaving op een professionele, transparante en eenduidige wijze vorm geven. Het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2019 is hiervoor de leidraad. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen m.b.t. het HUP 2019. De raad kan een zienswijze indienen m.b.t. de gestelde prioritering, dus waar de beschikbare capaciteit wordt ingezet voor 2019.  Met inachtneming van de eventuele zienswijze van de raad stelt het college met inachtneming van de zienswijze het HUP 2019 definitief vast.

 In onze eerste termijn hebben wij bij dit onderwerp het volgende gezegd;

 Mevrouw de voorzitter,


Als je regels vaststelt, dien je er ook op toe te zien dat deze worden gehandhaafd. Het overtreden van de regels mag niet lonen. In het begin van uw termijn als burgemeester heeft u kenbaar gemaakt dat er sprake was van een ‘matige handhavingscultuur’ en dat ‘er wel een tandje bij kan’. Onze fractie ziet hier nog niets van terug. Voor programma 5.9 bestemmingsplan Buitengebied zet u de prioriteit zelfs een tandje minder. Ook tijdens de Ronde Tafelgesprekken heeft u ons niet overtuigd dat u een visie heeft over hoe het beter kan. Graag vernemen wij ‘in concreto’ of u daar nu inmiddels een betere visie op heeft.

Onze fractie, mevrouw de voorzitter, is van mening dat vooral bij de constatering van een overtreding te zachtaardig wordt opgetreden en niet wordt doorgepakt. Zeker daar waar het een verschil van inzicht betreft tussen buren. Daar maken zachte heelmeesters, stinkende wonden. Vervolgens kost het enorm veel ambtelijke inzet  om een handhavingstraject effectief te doorlopen. In plaats van het reageren op gemelde overtredingen van inwoners, zou u zelf de overtredingen moeten constateren. Als u enkel wil reageren op meldingen, dan roept u burenruzies over u af.

Mevrouw de voorzitter, om die redenen stellen wij voor de prioritering van onderdeel 5.9 Bestemmingsplan Buitengebied en 5.10 Bestemmingsplan overig omhoog te schroeven. Zelf controle uitvoeren en adequaat reageren op verzoeken tot handhaving, alsmede de indirecte verzoeken tot handhaving. Niet te veel tijd verspillen aan het onderzoeken van legaliseringsmogelijkheden, maar een vooraankondiging de deur uit doen. Uiteindelijk is het aan de overtreder om te onderbouwen dat het legaliseren mogelijk is. Om die reden dient onze fractie, samen met de Progressieve Partij en Gemeente Belangen motie 5a in.

Tot zover.